Αντίγραφο αδείας οδήγησης (ερασιτεχνικής, επαγγελματικής ή μοτοσικλέτας) Λόγω κλοπής, απώλειας ή φθοράς.

Δικαιολογητικά

1)ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
2)ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
3)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟ
ΓΕΓΟΝΟΣ
4)ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ
ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 70 ΕΥΡΩ

Σημείωση

Σε περίπτωση που η απώλεια της άδειας οδήγησης οφείλεται σε κλοπή οχήματος, ή σε μερική κλοπή οχήματος (διάρρηξη), ή σε καταστροφή του οχήματος από φωτιά ή πλημμύρα, αποδεδειγμένα από έγγραφα της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή πυροσβεστικής, δεν απαιτείται, η προσκόμιση του παραβόλου των 30,00 €, της παραγράφου 4 των δικαιολογητικών.

Παρατήρηση

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.