Ειδικές άδειες

Προυποθέσεις:

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο (αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης) να είναι επικυρωμένο.

Δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
 2. Παράβολο των 50,00 €.
 3. Δύο ( 2 ) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
 4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.
 5. Αντίγραφο τιτλου σπουδών (τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαιδευσης)
 6. Για αλλοδαπούς πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2
 7. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.
 8. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
 2. Μία ( 1 ) έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου.
 3. Παράβολο 6,00 €.
 4. Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου, συμβεβλημένων με τη αντίστοιχη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών (10 € έκαστος) [ σε κάθε γιατρό προσκομίζεται: ( α ) μία έγχρωμη φωτογραφία πρόσφατη, ( β ) το βιβλιάριο ασθενείας, καθώς και εργαστηριακές εξετάσεις ( γενική αίματος – σάκχαρο, ουρία –, καρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος ] ή πρακτικό ΔΙΕ κατά περίπτωση.
 5. Παράβολο των 50,00 €.
 6. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
 7. Παράβολο των 30,00 €.
 8. Αίτηση εκτύπωσης.
 9. Παράβολο 3,00 € για το βιβλίο μηχανολογίας.
 10. Αντίγραφο τιτλου σπουδών (τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαιδευσης)
 11. Για αλλοδαπούς πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2

Δικαιολογητικά για ανανέωση

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοτυπία αυτού.
3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
4. Παράβολο των 50,00 €. Αν έχει παρέλθει εξάμηνο από την λήξη της ισχύος της, το παράβολο είναι πενταπλάσιο, δηλαδή 50,00 €.
5. Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ.
6. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης, το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.
7. Μία ( 1 ) έγχρωμη πρόσφατη φωτογραφία.

Δικαιολογητικά για επέκταση

Εφόσον η ειδική άδεια Ε.Δ.Χ. ( ΤΑΧΙ ) είναι σε ισχύ,
τότε απαιτούνται:

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ( συμπλήρωση της παρούσας ).
2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φωτοτυπία αυτού.
3. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και φωτοτυπία αυτής.
4. Παράβολο των 30,00 €.
5. Ειδική άδεια οδήγησης ΤΑΧΙ και φωτοτυπία αυτής.
6. Δύο ( 2 ) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.

Παρατήρηση

Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης, της αίτησης εκτύπωσης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.